Město Cheb - Oficiální web města


Vyhledávání

 

Cesta: Titulní stránka > Radnice > Radnice > Městský úřad > Odbor stavební a životního prostředí > Dokumenty > Územní plánování > Územní plány > Projednávané územní plány


Místní nabídka

Výchozí položka hlavní nabídky: Odbor stavební a životního prostředí

 

Veřejné projednání návrhu ÚP Poustka

Poustka
Veřejné projednání se bude konat dne 21.2.2018 (středa) v 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Poustka.
 

 
 

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

 

Č.j:          MUCH   5180/2018/Oca                                                                                   Cheb, dne: 17.1.2018

Spis. zn.: KSÚ   4789/2013

Vyřizuje: Ing. Miroslava Ocásková

E-mail:    ocaskova@cheb.cz

Telefon:  354440145

 

            Veřejná vyhláška

oznámení

o veřejném projednání

návrhu územního plánu poustka

 

 

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona,

 

oznamuje

 

veřejné projednání návrhu Územního plánu Poustka, které se bude konat dne

 

21. února 2018 (středa) v 15:00 hodin.

 

Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Poustka.

 

 

Upravený a posouzený návrh Územního plánu Poustka bude vystaven k veřejnému nahlédnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup na webu města Chebu: www.cheb.cz pod odkazem: Radnice > Územní plánování > Projednávané územní plány, na Obecním úřadu Poustka a na úřadu územního plánování, v termínu do 28.2.2018.

 

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“), nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Zároveň v tomto termínu může každý uplatnit své připomínky.

Dotčené osoby uplatňující námitky, musí uvést jejich odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

 

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

 

 

otisk razítka

 

 

 

Ing. Jaroslav Šinka v. r.

vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

 

 

 

Datum vyvěšení:                                                        Datum sejmutí:

 

………………………………….....................          ………………………………......................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení         Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

 

Razítko:                                                                     Razítko:

 

 

 

 

 

V elektronické podobě zveřejněno od:                          V elektronické podobě zveřejněno do:

 

……………………………………………….              ………………………………………………

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění           Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění

 

Razítko:                                                                          Razítko:

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník

Obec, pro kterou je územní plán pořizován              

Obec Poustka (IČO - 00883611), Poustka 33, 350 02  Poustka

 

Úřední deska: (k vyvěšení) 

Městský úřad Cheb - odbor organizační (IČO - 00253979), 26. dubna 4, 350 00  Cheb

Obecní úřad Poustka (IČO - 00883611), Poustka 33, 350 02  Cheb 2

 

Dále obdrží:             

Ing. arch. Jaroslav AUST, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02  Cheb 2

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Alena Jónová
Vytvořeno / změněno: 18.1.2018 / 18.1.2018 | Zveřejnit od-do: 18.1.2018-28.2.2018 | Úřední deska od-do: 18.1.2018-28.2.2018
 

Počet návštěv: 57
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku  

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém